بیا انگلیسی بیاموزیم
Let's learn Englishارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : سه شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۴
ارسال توسط علی شکوهیان

امتحانات میان ترم زبان انگلیسی دیماه 92 همراه با جواب سوالات

 

سال اول دبیرستان 

   ۱ .           زبان انگلیسی سال اول مدارس عادی دیماه 92

۲.              زبان انگلیسی سال اول مدارس خاص دیماه 92

 

سال دوم دبیرستان

۳.             زبان انگلیسی سال دوم مدارس عادی دیماه 92

۴.            زبان انگلیسی سال دوم مدارس خاص دیماه 92

 

سال سوم دبیرستان

۵.              زبان انگلیسی سال سوم مدارس عادی دیماه 92

۶.              زبان انگلیسی سال سوم مدارس خاص دیماه 92

        

سال چهارم دبیرستان ( پیش دانشگاهی )  

۷.             زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ( سال چهارم ) دیماه 92

 

            ارسال توسط علی شکوهیان

دانش آموزان اول ، دوم  دبیرستان  برای امتحانات نوبت اول باید

- کلمات ۵ درس اول ( دانش آموزان اول ) و کلمات ۴ درس اول ( دانش آموزان سال دوم ) همراه با معانی فارسی و  مترادف و متضاد کلمات ، تعاریف کلمات خاص و دیکته کلمات را به خوبی تمرین و تکرار کنند .

- متن دروس را بخوبی مطالعه کرده و مفهوم آنرا درک کنند تا بتوانند به سوالاتی که از متن درس به صورت پاراگراف های کوتاه و سوالات چهار گزینه ای  نوشته شده باشند پاسخ دهند .

- گرامر و نکات دستوری دروس را خوب مطالعه نموده و نمونه سوالات مربوطه به هر قسمت از قواعد گرامری مرور کنند . در سوالات گرامری امتحان که شکل های مختلفی از جمله ( سوالات تصویری ، چهار گزینه ای ، کلمات بهم ریخته ، نوشتن شکل صحیح کلمات و .... ) می باشند که با توجه به گرامر گفته شده در هر درس می توان پاسخ داد .

- مکالمات دروس را به خوبی مطالعه و تمرین کنند. ( سوالات مکالمه معمولا یا به صورت وصل کردنی و یا به صورت کامل کردنی استفاده می شوند )

- در بخش تلفظ نیز باید دقت مربوطه را در شناسایی علائم آوایی و کلمات تلفظ شده با آن صدا ها را تمرین و تکرار کرد .

- در حد امکان چند نمونه سوالات امتحانی مربوطه به سالهای قبل مطالعه شود تا از کم و کیف سوالات و نحوه کلی سوالات امتحانی آشنا شوند . ( در همبن وبلاگ می توانید انواع سوالات نوبت اول و پایانی مشاهده کنید )

 

دانش آموزان سال سوم دبیرستان علاوه بر نکات گفته شده بالا بایستی

- مطالب ارائه شده در آخر هر درس که مربوط به ساختار کلمه ( word formation ) است را بخوبی مطالعه کرده و کلمات طریقه تبدیل اسم به صفت یا صفت به قید و یا فعل به اسم را بخوبی یاد بگیرند و جا و محل آنها را در جمله تشخیص دهند .

- روی سوالات درک مطلب و متن  ( cloze test )  خوب تمرین کنند و طریقه پاسخگویی به آنها را یاد بگیرنند . ( البته در همین وبلگ مطلبی مربوط به چگونگی پاسخ به سوالات متن  ارائه شده که توصیه می شود آن را به خوبی مورد مطالعه قرار دهند )

 

به امید موفقیت و پیروزی همه دانش آموزان عزیز و پر تلاش و زحمتکش

به یاد داشته باشید که موفقیت در گرو تلاش شما خواهد بود

No pain No gain

 

 

 ارسال توسط علی شکوهیان

English Exam

Book Three ( Lesson 1 )

Mehr 1392

Fill in the blanks with the words given :       

( pressure – interested - observation - improve - struggle - harmful - allowed – influence - eyesight )

1. When people get older , their ………. usually becomes weak . 

2. The prisoners are ………... out of their cells for two hours a day .

3. Family members spent dinner times without the …………… of TV .

4. You must decide for yourself . Don't allow anybody else to ………… you , if you want to have a good choice.

5. " How can I ................. my English vocabulary?" "You should read and write more."

6. Eating too much food can be ................. to your health.

7. We're glad to end the daily ………… among family members  to decide what program to watch .

8. Do you know anyone who might be ……………… in buying an old car ?

Complete the sentences with the proper words :

1. A new research showed that housewives spent an average of about five hours a day watching TV. They were the biggest group of ………………..  . 

2. The ability or power to see something or somebody is called ……………..  .

3. The shirts are so beautiful that it's not easy for me to make a(n) ……… of which one to buy .

2. It's a place where you can go to see plays . It's a(n) …………….  .

Match the words in "A" to the words in " B"            a. continue

1. not powerful or strong                               (   )          b. pressure                            

2. excellent , very good                                  (   )          c. influence

3. the power to change somebody's behavior   (   )           d. wonderful

4. to keep on doing something                       (   )            e. weak

5. a person who watches TV                          (   )            f. period                               

6. calm and not worried or upset                    (   )            g. experiment

7. the length of time                                     (   )             h. relaxed

8. studying or a test something to find out more about it     i. viewer

Complete the following sentences based on the sentence given :

1. " What time might Ali do that experiment  ?"

 Did his mother remember ………………………………………..  ?

2. Why didn't the man want  you to park your car here ?

Nobody knows ………………………………………………………………  .

Answer the question :

1.  What's this boy going to do ?  ( put on his shoes )                                                                   

2. Will the teacher see anybody  in the school yard ? ( I don't know )

 Choose the correct answer :

1.  A: Is he going to give you the news ?   B:  Yes , he's going to tell …………..  .

a. us to them            b. it us                 c. it to us                  d. them to us

2. We don't know why  ...................  home half an hour ago."

a) she leaves            b) did she leave     c) she left                d) does she leave

3. What have you already  done ?  He really wants to know what ………………..  .

a) you already done                                b) I already have done          

c) We've already done                             d) have I already done

4. " How did he do his job ? "     " It's really difficult for me to know ………… it .

a. how did he do                                      b. how he had done        

c. how he did                                           d. how he does  

Put the words in the right order :

1. told – last night – what – you – could – your teacher – remember – you - ?

2. going – us – to – friends – visit – are – the afternoon – John's – in -  .

 Fill in the blanks with the correct form of the words :

1. Those who do exercise usually have ………………… Muscles .          ( power )

2. All of us know smoking is so …………… for our health .                   ( harm )

3. He worked so hard and at last he ……………………… .                      ( success )

4. He's a ………… useful person to have around when things go wrong . ( real )

Choose the correct answer :

1.Some children found they had nothing to talk about at school without TV . This sentence means that some children like to …

a) talk with their teachers                         b) talk about the films they saw the night before

c) watch the program at school                 d) talk a lot at school.

2. At the end of the experiments most of the families said that in future they would watch only certain programs and not allow their lives to be influenced by TV.

 a)We should watch TV all the time.                b)We shouldn’t watch TV in future.

c)TV doesn’t have any effects on people’s lives. d)Our lives shouldn’t be affected by TV programs

3. Javad ! The train leaves in two hours. Why don’t you sit down and relax?  These  sentences tell us that Javad .............

a. has enough time                                         b. has a little time             

c. must leave immediately.                              d. has no time

Fill in the blanks with the best choice:

    There are few homes in the United States today that do not have either a radio or television          (1)……… Both of them have become a/n (2) ……….part of our daily life, giving us the news of the     day, (3) …… . us in many different interesting things, and amusing us with different kinds of hobbies. TV is a means of communication. It has had a great (4)……….on the life of people everywhere. It permits to see and (5)……….the performer. Listening to the (6)……….is enjoyable, isn’t it?

1.A)set                      B)program                  C)series                 D)action

2.A)honest                B)important                 C)funny                  D)large

3.A)forbidding            B)frightening               C)teaching              D)controlling

4.A)experiment           B)duty                        C)effect                  D)case

5.A)think                    B)pay attention           C)hear                    D)listen

6.A)radio                    B)TV                          C)cinema                D)theatre 

According to passage ( TV or no TV ) answer the question :

1.All TV programs are suitable for the family members .         a. true            b. false

2. Several interesting observation were ………… at the end of experiment .

3. Write two bad effects of TV on family members :

 Language Function

A: How often do you go to the cinema ?                       B: ................

a) At seven thirty                                                  b) for a long time                             

c) about once a month                                          d)  in the afternoon

Pronunciation

Write the words in the right column                 

               (( coughs – places – mosques – tables –  finishes – foes ))

                         /s /                          /z /                            /Iz /

 

GOOD LUCKارسال توسط علی شکوهیان

English Exam

Book Two ( Lesson 1 )

Fill in the blanks with the words given :                                      

    (( give back – decide – keep on – according to – reward ))

1. The mosque was built in 1300 ………….. this book .

2. The man received a big ………… after returning the wallet .

3. Those boy don't still …………… how their holidays spend during the weekend.

4. They felt upset that they weren't able to ………….. practicing more .

Complete the sentences with the proper words :

1. It's a special place in a school where foreign languages are learned well . It's a …………………….. .

2. If you want to record the beautiful song of this bird , you should bring ……………………..  .

 

Match the words in "A" to the words in " B"              a. find out

1. a short piece of writing                       (   )                   b. unusual                            

2. take and lift somebody or something    (   )                   c. passage

3. worried or unhappy about something   (   )                    d. upset

4. to understand sth by asking or studying (   )                  e. pick up

Choose the correct answer :

1. …………… Amir ………… his home work before his mother returned ?

a) Did – do         b) Did – does       c) Had – done               d) Did – had done

2. After I had paid the bill, I …………….. out  that I had made a big mistake .

a) find               b) had found         c) found                      d) am finding

Write the correct form of the verbs 

1. Jane …………… ( not go ) there because they ……………. ( not invite ) her .

2. When her sister …………….  ( come ) , she …………………  (  clean ) the house .

 Answer the question  :

1.  What had your mother done when her friend arrived ? ( wash the clothes )   

   ……………………………………………………………… .

2. Why did the boy feel so tired ? ( play football )

……………………………………………………………………  .

3. Had he read a new story book before you met him ?  ( newspaper )

……………………………………………………………………………………

Each sentence has one grammatical wrong part . Find and then correct it .

1. After my brother has done his experiment very carefully , he left the lab .

      A                            B                                       C                   D

2.  My little brother was   so happy because   he's  gotten a very good mark .

                             A        B                 C           D

Complete the dialogue :

A: Would you mind …………………….. this bill for me ?

B: Not ……………..  .

A: …………………… so much .

B: ………………………………………  .

Pronunciation :

1. Which word has the sound /u:/ ?

a) music            b) used to           c)  during                 d) rule

2.  Which word has the sound /ju:/ ?

a) view              b) through           c) blue                     d) flew

Choose the correct answer :

1.The man put in Washoe’s cage . Each time she did it right , the man gave her a slice of banana , then he made the puzzles harder . But  Washoe soon learned how to do it .Which of the sentences below is wrong ?

a) Washo did the puzzle right all the time .    

b) Washoe got a reward for doing the puzzle right .

c) Sometimes she did the puzzle right . 

d) The first puzzle was easier than the last one .

2. The man gave her the next puzzle . Washoe took it apart . She picked up a slice of banana and put it outside the cage ......

a) to show that she didn't like it at all  

b) as a reward for a man

c) to show that she finished the puzzle       

d) to get another puzzle

fill in the blanks with the best choice:

     Washoe kept on ……1….. puzzles until she ……..2…….. all the bananas . The man ……3…… many things about the monkeys that day . He found ………4…….. that some monkeys don't work puzzles only to get ……5……. . They do puzzles for the ………6……… of it like you and me .

1. a. do                  b. to do                 c. doing                 d. did

2. a. had returned    b. was returned     c. returned             d. has returned

3.a. remembered     b. continued          c. received             d. learned

4. a. about              b. down                c. back                   d. out

5. a. money             b. time                  c. food                  d. attention

6. a. fun                  b. banana              c. reward              d. bill

Read the passage carefully and answer the question :

Mr. and Mrs. Henry had one daughter. Her name was Carol, and she was nineteen years old. Carol lived with his parents and worked in an office. She had some friends, but she did not like any of the boys very much. Then she met a very nice young man. His name was George Watts, and he worked in a bank near her office. They went out together quite a lot, and then last week Carol went to her father and said, 'I'm going to marry George Watts, Daddy. He was here yesterday.' 'Oh, yes,' her father said. 'He's a nice boy-but has he got any money?'

'Oh, men! All of you are the same,' the daughter answered angrily. 'I met George on the first day of June and on the second he said to me. 'Has your father got any money?'

1. Why did Carol  get angry ?

2. The story tells us that Carol ………………

a) worked in a bank                         b) worked in an office      

c) lived with her uncle                      d) had one daughter

3. When did she say to her father about George?

a) Yesterday                                      b) Last week                  

c) On the first day of June                   d) Never

4. According to this story, ………                                       

 a) Carol liked to be with her friends    

 b) George never visited Carol's house

c) Carol and George usually went out together     

d) George worked with his mother and father

 GOOD LUCKارسال توسط علی شکوهیان

English Exam 

Book one ( lesson One ) 

        mehr 1392         

Complete the sentences with the given words :

                                                (( pay – grow – again – fun – die ))

1.Excuse me , I can't understand what you say ? Could you repeat it …………….. ?

2. If you forget to water your plants and flowers , they may …………..  soon  .

3. How much money did you  ……………….. for the book?

4. Yesterday we went to zoo and had a lot of …………………  .

Fill in the blanks with the proper words :

1.  If children want to read and write English words , they should learn the …………… at first.

2. It's white . Babies have to drink it every day . It's …………….. .

Write the synonyms and antonyms

1. become older =                  2. world=                   3. love #                     4. pretty #

Write the correct form of verbs :

1. The child has a bad cold . His parents ……………. take him to the hospital . ( had to )
2. They should ............. a lot of homework this afternoon.  ( to  do)
3. Andy and his sister ……… ride their bikes very well before but they …… ride them now . ( can )

 Choose the correct answer :

1.She ………. go to school because she was sick yesterday.
a. can't                         b. shouldn't                      c. doesn't                            d. couldn't
2. When we were in France, we ………. speak French.
a. will                          b. should                           c. must                                d. had to 
3. My sister ………………… her homework before lunch .
a) hasn't to do      b) didn't have to doing     c) doesn't have to do      d) don't have to do
4. Could the girls ……….. their books last week ?
a) to find                        b) found                       c) finding                            d) find
5. "Why didn't you go to the cinema yesterday?"              "Because I ………  help my father."
a) could                          b) had to                      c) must                                 have to

 Change the sentences according the words given :        

1. You must clean the room now. (before)
 ……………………………………………….. .
2. She can’t swim well  this year. (last year)
 ………………………………………………..

Put the words in the right order :

1. get  – morning – she – to – early  – yesterday – had – up – the –  in -  .

Complete the dialogue :

A: Excuse me , ……….. your teacher , Mr Karimi ?          B: Yes, and ………… your teacher?

A: ……………….. Mr Alavi .                                           B: What's his ……………  ?

A: I think It's Reza .                                                  B: …………. you show me his picture ?

A: Yes of course , just a …………… please .

Choose the correct answer :

1. All day long Friedrich sat on a hard chair at school and looked at books that didn't have any pictures . It was no fun . In school he had to ……

a)look at pretty pictures in his books                          b) play alone in the garden

c) do many things with his hands                               d) sit on a chair and read his books

2. Friedrich thought school should be a …………………. place for little children .

a)German                       b) small                            c) happy                              d) new

3. I wanted to buy a motor bicycle but I didn’t have any money to pay for it . It means that ...

a) I had to buy it     b) I couldn't buy it    c) I didn't like to buy it    d) I could to pay for it

Fill in the blanks with the best choice :

So Friedrich started a school …1… this . He ...2… it a kindergarten . It's a German ….3…. . It means …..4….. . People learned  a lot ….5…. Friedrich new school . Soon there were kindergartens ….6….. the world .

1.a) just                        b) around                       c) near                             d) like

2.a) paid                        b) named                      c) remembered                  d) made

3.a) world                      b) alphabet                   c) place                            d) word

4.a) children's home     b) beautiful school     c) primary school          d) children's garden

5.a) at                            b) about                      c) with                            d) over

6.a) on time                    b) beside                     c) every place in              d) in the map of

Read the passage and answer the question:

Friedrich was a German  teacher . He was born in 1782. His mother died when he was nine months old and when he was four years old his father married again . He became alone . Nobody talked and played with him . He didn't liked his school because it was a very unhappy place . He made a kindergarten when he was 34 years old .

Answer the question

1. why didn't he like his school ?

2. His mother died when he was four years old .           a) true                    b) false

3. Friedrich felt ………….. because children didn't talk and play with him .

 

Good Luckارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲

I Wanted You To Stay

Tears stream and voices humا

اشک ها جاری میشوند و صداها ناله میکنند

Don't go, 'Hossein, please come
نرو, حسین, برگرد

Don't go, 'Hossein, please come
نرو,حسین, برگرد

I raise my hands and pray
دستانم را به بالا برده و دعا میکنم

I wanted you to stay
کاش اینجا بمانی

I wanted you to stay
کاش اینجا بمانی

In my conscience there is pain and in my soul it's now burning
وجدانم را دردی فرا گرفته و روحم در حال سوختن است

It passes by and reminds me of your death when I'm crying
هنگامی که اشک از چشمانم جاری میشود بدن بی جان تو به یادم می آید و از جلو چشمانم میگذرد

"Don't you go and leave me, Brother" are the words I keep on saying
نرو و تنهایم مگذار برادر, تنها کلماتیست که میتوانم بگویم

And without you I cannot live past to have you here and praying
بدون تو نمیتوانم زندگی کنم و بعد از تو اینجا هیچ دعایی ندارم و همه چیز برایم هیچ است

Ah.....
آه ....

To you my words I say
به تو میگویم حرفهایم را اما

You left me and you went
تو مرا رها کرده و تنهایم گذاشتی

You left me and you went
تو مرا رها کرده و تنهایم گذاشتی

Because you are the Way
چون که تو هستی راه و طریق

I wanted you to stay
خواستم که تو بمانی...

I wanted you to stay
خواستم که تو بمانی...

I am Zeinab, I'm your sister, and I don't want you to leave me
من زینبم, خواهرت و نمیخواهم که از پیشم بروی, رهایم کنی


How can my heart live without you when your face now I cannot see

چگونه قلب من بدون تو زنده بماند وقتی نمیتوانم دگر تو را ببینم

To the chest of wisdom, Brother, you are and will always be the keyبرادر,

برادر همیشه بودی و هستی کلید صندوق خرد و معرفت

Losing you has burned me, Father, and I don't think I will live

از دست دادن تو آتشم زده و دگر نمیخواهم که زنده بمانم

My voice is now humming, and my heart is burning
قلب من همیشه میگوید: کاش که نمیرفتی و میماندی

My heart is always saying
کاش که نمیرفتی و میماندی

I wanted you to stay
خواستم که تو بمانی...

I wanted you to stay
خواستم که تو بمانی...

Every time I see the sunshine I see your face even higher
هر بار که نور آفتاب به چشمانم میخورد, صورتت را نورانی تر میبینم

Every time I see the moonlight I look at your name, O Father
هر بار که نور ماه را میبینم نام تو در جلو چشمانم ظاهر میشود

Every time I feel the weakness saying your name makes me stronger
هر بار که ضعف و ناتوانی را حس میکنم با نام تو جان میگیرم

And without you I live in pain and my life will now get harder
برای من سخت تر خواهد شد بدون تو به سختی نفس میکشم و زندگی
Mawlai....
ای مولای من

With sorrow and with pain
با درد و غم از دست دادن تو

The sky for you will rain
آسمان برای تو اشک میریزد

The sky for you will rain
آسمان برای تو اشک میریزد

Why are you far away?
چرا اینقدر از من دور هستی ؟

I wanted you to stay
خواستم که تو بمانی...

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲

Muharram1- محرم اولین ماه تقویم اسلامی (ماه قمری )است.

Muharram is the first month of the Islamic calendar.

2- مسلمانان شیعه یاد و خاطره نبرد کربلا را گرامی می دارند و این ماه را ماه عزا و سوگواری می دانند.

The Shiite Muslims commemorate the Battle of Karbala and consider this a month of sadness and mourning.

3- می توانید کمی در مورد عاشورا برایم بگویید؟

Can you tell me a little about Ashurah?

4- عاشورا روزی است که حسین بن علی نوه حضرت محمد(ص) به همراه اعضای خانواده و یارانش در نبرد کربلا به شهادت رسیدند.

Ashurah is the day Husayn Ibn Ali , the grandson of the prophet Muhammad (PBUH & HP) , was martyred along with his family members and friends in the Battle of Karbala.

5- این ماه زمان اندوه و سوگواری عمیق است.

This month is period of intense grief and mourning.

6- روحانیون در مورد شخصیت امام حسین (ع) و جایگاه ایشان در اسلام و نیز تاریخچه قیام اشان به روضه خوانی می پردازند.

Clergymen give sermons with themes of Hussein’s personality and position in Islam, and the history of his uprising.

7- روحانیون حادثه کربلا را بازگو کرده و در مورد مصائبی که بر امام حسین و خانواده اش رفته است صحبت می کنند.

The clergymen retell the Battle of Karbala and speak about the pain and sorrow endured by Hussein and his family.

8- بسیاری از مردم جهت برگزاری مراسم سینه زنی و عزاداری در مساجد جمع می شوند.

Many people congregate together in mosques for chest beating and mourning.

9- آنها اخلاصشان به امام حسین (ع) را با سوگواری و عزاداری همراه با صدای طبل، شیپور و فریاد یا حسین نشان می دهند.

They show their devotion to Imam Hussein by Lamenting and grieving to the tune of beating drums, sound of bugles and chants of “Ya Hussein.”

10- برخی مردم روز عاشورا گوسفند قربانی می کنند.

Some people sacrifice a sheep in Ashura.

مسلمانان شیعه: Shiite Muslims

نبرد کربلا: Battle of Karbala

عزا و سوگواری: sadness and mourning

عاشورا: Ashurah

شهید شدن : martyr

روضه خوانی: give sermons

قیام: uprising

مراسم سینه زنی: chest beating

عزاداری: mourningارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲

What Do You Think About Yourself ?

قدرت اراده

I smiled after looking at the first photo...you will also smile. Just scroll down and you will get to know the story of Will Power.
Here it goes....
چه داستان جالبیاولین بار که به این عکس نگاه کردم خندیدم. ممکن است تو هم بخندیبه پایین صفحه برو تا به قدرت اراده پی ببری .
 
 
 
 
You thought the dog is imitating the man......فکر کردی سگ ادای مرد را در می آورد؟

 

 
Entertaining the college kids...right?یا شاگردان دانشگاه را سرگرم میکند. نه؟
 
 
 
 
Now have a close look at it.....حالا با دقت نگاهش کن
 
 
 
 
So....خوب...........
 
 
 
Got the messag   فهمیدی ؟
 
 
 
Despite being an animal he gets respect...با اینکه یک حیوان است دیگران به او احترام می گذارن
 
 
 
 
He gets a warm welcome everywhere.. ..همه بهش خوش آمد گرمی میگن
 
 
 
He gets a pat on his shoulder...شانه هاش را نوازش میکنن
 
 
 
He is STAND-ALONEخودش ایستاده است
 
 
The doors are open for only those who believe in themselves
and Will Power which can make an animal walk on TWO LEGS...!!درها برای کسانی گشوده میشود که به خودشان ایمان دارندو با قدرت اراده است که یک حیوان روی دو پا راه میرود

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲

40 pieces of advice

 

This file is so interesting for everybody .

Click on this file and save in your computer and enjoy watching and reading it

 

pieces of advice 

 

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲

Friendship means this .....

 

 

 

 

 

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۲
جملات انگلیسی استفاده شده در بانک

English sentences  in a bank


1- نزدیکترین شعبه بانک صادرات کجاست؟

Where is the nearest branch of Saderat Bank?

2- شما کارمند این بانک هستید؟

Are you bank clerk here? 

3- لطفا به صندوقداری که آنجاست مراجعه کنید.

Please go to the cashier over there. 

4- الان پشت باجه خیلی شلوغ است.

There are many people at the counter now. 

5- من بانک صادرات حساب دارم.

I bank with Saderat. 

6- من مشتری این بانک هستم.

I am a client of this bank. 

7- می توانم کمکتان کنم؟

May I help you? 

8-مایلم در بانک شما حساب باز کنم.

I would like to open an account with your bank. 

9- چه حسابی باز می کنید؟ پس انداز یا جاری؟

What kind of account would you like to open? a saving account or a checking account? 

10- می توانم یک حساب مشترک باز کنم؟

Can I open a joint account? 

11- آیا پول به حساب واریز می کنید یا برداشت می کنید؟

Do you wish to deposit or withdraw money? 

12- لطفاً فیش پرداخت را پر کنید.

Fill out the deposit slip, please. 

13- میشه لطفا موجودی مرا بگویید؟

Could you tell me what my balance is, please? 

14- دیروز 500 دلار به حسابت ریختم.

I paid 500 dollars into your account yesterday. 

15- دفترچه تان لطفا.

Give me your passbook/ bankbook, please. 

16- می خواهم دویست دلار از حسابم برداشت کنم.

I would like to withdraw 200 dollars. 

17- حسابم در این بانک خوب کار می کند.

I have a good credit with this bank. 

18- می توانم گزارش حسابم را ببینم؟

May I see a statement of my account? 

19- شما بیش از موجودی خود برداشت کرده اید.

You are overdrawn. 

20- کجا می توانم این چک را نقد کنم؟

Where can I cash this check? 

21- این چک در وجه حامل است.

This check is payable to the bearer. 

22- چندی می خواهید؟

How do you want the money? 

23- لطفا پنجاه دلاری بهم بدین.

Please give me fifties. 

24- چک من هیچ وقت برگشت نخورده است.

My check has never bounced. 

25- هیچ وقت تا حالا چک بی محل کشیدی؟

Have you ever drawn a bad cheek? 

26- این چک سفید امضا مال شماست؟

Is this blank cheek yours? 

27- رقم را به حروف هم بنویسید.

Write the amount out in words, too. 

28- نرخ سود اینجا چقدر است؟

What’s the rate of interest here? 

29- هفت و نیم درصد.

Seven and a half percent. 

30- نرخ برابری ارز چقدر است؟

What’s the exchange rate? 

31- این چک های مسافرتی پشت نویسی هم می خواهد؟

Do I need to endorse these traveler’s checks? 

32- نه فقط این یکی را پشت نویسی کنید و پشت بقیه هم فقط یک امضا بزنید.

No, endorse this one and just sign your name on the back of the other ones. 

33- خانه ما در رهن بانک است.

Our house is mortgaged to the bank. 

34- بانک به شما وام خواهد داد.

The bank will give/grant you a loan. 

35- بانک برای وام های جدید شرایط سختی گذاشته است.

The bank has set strict conditions for new loans. 

36- هنوز دارم قسط های وامم را می دهم.

I am still paying off my loan. 

37- برای باز پرداخت این وام مهلت بیشتری می خواهم.

I need more time to pay back this loan. 

دستگاه خود پرداز:ATM                          

چک کشیدن:draw a check

موجودی:balance                                  

بانکداری:banking

معاملات بانکی: bank transaction           

برات:bill of exchange

چک سفید امضاء:blank check                 

حساب را مسدود کردن:block an account

چک برگشتی:bounced check               

چک تضمینی:certified check

دسته چک:check book                         

وصول چک:check clearing

ته چک: check stub                              

چک در وجه: check to the order of

چک بی محل:dud/ bad check               

حواله بانکی:draft

پشت نویسی کردن:endorse a check      

وام خرید مسکن:housing procurement loan

وام قرض الحسنه: interest-free loan       

حساب مشترک:joint account

وام بلند مدت: long-term loan                

چک مدت دار:post-dated check

سفته: promissory note                        

وام را تمدید کردن:renew a loan

چک تاریخ گذشته: stale checkارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲
چند سوال و جواب در مورد تحصیلات

English sentences about education

1- کلاس چندمی؟ کلاس چهارمم.

Which grade are you in?                                 I’m in the fourth grade.

2- مدرکت چیه؟       

What’s your degree?

3- سال چندمی؟ سال سومم.

What year are you in? I’m in the third year.

4- کدام مدرسه / دانشگاه میروی؟

Which school/ university do you go to?

5- من دانشجوی سال اول / سال دوم / سال سوم / سال چهارم هستم.

I’m a freshman / a sophomore / a junior / a senior.

6- هم اطاقیم سال دومی است.

My roommate is a sophomore.

7- می خواهم تحصیلاتم را در خارج از کشور ادامه بدم.

I want to continue my studies abroad.

8- هنوز درسم را تمام نکرده ام.

I haven’t completed / finished my studies yet.

9- رشته تحصیلی ات چیست؟ چه رشته می خونی؟

What’s your major (field of study)?

10- رشته ریاضی می خونم.

My major is math. / I’m majoring in math .

11- قصد دارم رشته پزشکی را انتخاب کنم.

I’m going to take up medicine.

12- ناچار شدم کالج را رها کنم (ترک تحصیل کنم).

I had to drop out of college.

13- این ترم، 18 واحد برداشتم.

I’ve taken 18 units / credits / credit hours this semester.

14- یک سال تحصیل از دو ترم تشکیل شده است.

An academic year consists of two semesters.

15- تا حالا 60 واحد گذرانده ام.

I’ve passed 60 units so far.

16- برادرم ماه قبل از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شد.

My brother (was) graduated from Azad University last month.

17- برادرم فارغ التحصیل دانشگاه تهران است.

My brother is a graduate of Tehran University.

18- تحصیلات دوره لیسانس / تحصیلات دوره فوق لیسانس

Undergraduate studies / post graduate studies

19- پایان این دوره گواهینامه (از نوع مدرک) می گیری؟

Will you get a certificate at the end of this course?

20- دیپلم دبیرستان دارم.

I have a high school diploma.

21- مدرک دانشگاهی داری؟

Do you have a degree?

22- فوق دیپلم / لیسانس / فوق لیسانس / دکتری دارم.

I have an Associate’s Degree / a Bachelor’s Degree / a Master’s Degree / a Ph.D (Doctor of philosophy).

23- به مدرک لیسانس در رشته های علمی، فنی و علوم پایه B.Sو یا B.Scگفته می شود که مخفف عبارت Bachelor of Scienceمی باشد. 

24- به مدرک لیسانس در رشته های انسانی و هنر B.Aگفته می شود که مخفف عبارت Bachelor of Art می باشد.

 

25- مدرک فوق لیسانس در رشته های علمی، فنی و علوم پایه

M.S. / M. Sc. = Master of Science

26- مدرک فوق لیسانس در رشته های انسانی و هنر

M.A. = Master of Arts

27- لیسانس فیزیک دارم.

I have a B.S. in physics.

28- سارا پارسال فوق لیسانس اقتصاد گرفت.

Sara got an M.A. in Economics last year.

29- دارم فوق لیسانس شیمی می خونم.

I’m studying for an MS (Degree) in Chemistry.

30 – مدرک زبان هم دارم.

I’ve got a degree in English too.

31- آیا واقعا مدرک معماری داری؟

Do you really hold a degree in architecture?

32- دانشگاه تهران به او دکترای افتخاری حقوق اهدا کرد.

Tehran University awarded him the honorary degree of Doctor of Laws.

33- من دانشجوی دانشگاه دولتی / آزاد هستم.

I study at a state university / an Azad University.

34- دانشکده هنر درس می خونم.

I go to Art college.

35- دانشجوی تمام وقت / پاره وقت دانشگاه دولتی هستم.

I study part time / full time at the state university.

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲
مکالمات رایج انگلیسی در موقعیت های مختلف

Some English sentences about Ramadan

 

یادگیری چند جمله ساده انگلیسی در مورد ماه مبارک رمضان

۱- چقدر راجع به رمضان می دانید؟

How much do you know about Ramadan?

2- این ماه مقدس ترین و مبارک ترین ماه اسلامی به شمار می ­رود.

It is considered the most venerated and blessed month of the Islamic year.

 

3- بارزترین عمل این ماه، روزه گرفتن در طول روز است.

The most prominent activity of this month is the daytime fasting.

 

4- در ماه مقدس رمضان، مردم باید از چه چیزهایی پرهیز کنند؟

What should people avoid in the Holy Month of Ramadan?

 

5- در طول ماه مبارک رمضان، مسلمانان تمام دنیا از خوردن، آشامیدن و سایر نیازهای جسمانی در طول روز خودداری می­ کنند.

During the blessed month of Ramadan, Muslims all over the world abstain from food, drink, and other physical needs during the daylight hours.

6- مردم کی باید برای روزه گرفتن از خواب بیدار شوند؟

When should people get up for fasting?

7- مسلمانان سراسر دنیا در طول ماه رمضان، هر روز سحر برای خوردن سحری و ادای نماز بیدار می­ شوند.

Every day during the month of Ramadan, Muslims around the world get up before dawn to eat Sehri and perform their prayers.

  8- کی افطار می­ کنند؟

When do they break their fast?

9- در حقیقت وقتی مسلمانان صدای اذان مغرب را می ­شنوند، افطار می­ کنند.

In fact when Muslims hear Azan “the call to prayer” in the evening, they break their fasts.

10- رسم است که هنگام افطار اول خرما خورده شود.

Traditionally, a date is the first thing to be consumed during Iftar when the fast is broken.

11- مسلمانانی که روزه می­ گیرند و افطار می­کنند، اعتقاد دارند افطاری دادن به فرد دیگر به عنوان یک عمل نیکوکارانه بسیار ارزشمند می­ باشد.

Muslims who fast and break their fast believe that feeding someone Iftar as a form of charity is very rewarding.

12- در طول ماه رمضان، از مسلمانان انتظار می­ رود در جهت پیروی از آموزه­ های اسلام، تلاش بیشتری کنند.

During Ramadan, Muslims are also expected to put more effort into following the teachings of Islam.

13- مردم از دروغ، دزدی، خشم، حسادت، حرص، شهوت، غیبت، تهمت، پاپوش دوختن و شایعه پراکنی خودداری می­ کنند.

People refrain from lying, staling, anger, jealousy, greed, lust, backbiting, framing, and gossip.

14- چرا روزه گرفتن مهم است؟

Why is fasting important?

15- هدف روزه گرفتن سیقل دادن روح و رها کردن آن از آسیب­ها است.

The purpose of fasting is to cleans the inner soul and free it from harm.

  16- شب قدر چیست؟

What is Qadr night?

17- مسلمانان اعتقاد دارند، اولین آیه قرآن در شب لیله القدر نازل شده است.

Muslims believe that it was the night of the Laylat-al-Qadr that the Quran’s first verse was revealed.

18- عید فطر پایان دوره ماه رمضان است.

Eid-ul-Fitr marks the end of the fasting period of Ramadan.

  19- بعد از اینکه ماه نو دیده شد. عید فطر اولین روز ماه بعدی است.

Eid-ul-Fitr is the first day of the following month, after another new moon has been sighted.

20- می تونید کمی در مورد رمضان برایم بگویید؟

Can you tell me a little about Ramadan?

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
معانی واژگان کتاب سوم _ چهارم (پیش دانشگاهی ) دبیرستان  و واژگان خارج از کتاب  که معمولا در کنکور زبان انگلیسی عمومی استفاده می شوند در اختیار علاقمندان قرار گذاشته شده است . امیدوارم که مورد استفاده و رضایت این عزیزان قرار بگیرد.

                                                                                        باتشکر فراوان

                                                                      علی شکوهیان

واژگان کتاب زبان سوم و چهارم

 

وازگان خارج از کتاب

 

 ارسال توسط علی شکوهیان

Teaching reading skills

بیشتر دانش آموزان در پاسخ به سوالات Reading comprehension در امتحانات و در تست های کنکور با مشکل مواجه هستند که توصیه می شود این مهارت ها را به دقت یاد بگیرند و آنها را در حل اینگونه سوالات به کار گیرند .

                                                کلیک کنید

Reading skills

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲
واژگان و گرامر کنکور

دانش آموزان و علاقمندانی که خود را برای کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات عالی دولتی و غیر دولتی آماده می کنند برای اینکه مطالعات خود را در زمینه زبان انگلیسی متمرکز کرده و استفاده بهینه از وقت و انرژی خود نمایند توصیه می شود که فایل زیر که شامل مطالب و توضیحات مفید در مورد واژگان و نکات دستوری استفاده شده در تست های کنکور زبان انگلیسی عمومی می باشد مورد مطالعه قرار دهند .

 

وازگان و گرامر کنکور

 

 

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
تست های کنکور سراسری زبان انگلیسی 91 همراه با پاسخ تشریحی

قابل توجه دانش آموزان عزیزی که خود را برای کنکور امسال آماده می کنند :

تست های زبان انگلیسی کنکور سراسری سال ۹۱ در رشته های ریاضی - تجربی - انسانی - هنر و رشته منحصرا زبان  همراه با پاسحنامه تشریحی در فایل زیر آماده شده است . شما می توانید رئی لینک زیر کلیک کنید و آن را در کامپیوتر خود ذخیره کرده و آنها را مطالعه کنید .

به امید موفقیت و پیروزی شما در کنکور امسال .

 

                                          کلیک کنید

تست زبان انگلیسی کنکور 91 همرا ه با پاسخ تشریحی

 

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲

SPEAK FLUENT ENGLISH

How can I speak fluent English?

    This is one of the many questions asked by people who are attempting to conquer English as a secondary language. Here are a few tips on how you can improve your English speaking skills .

 Practice is the key to fluency; practice where you can, when you can.

Any practice is good, whether the person you are speaking to is native or not. It is important to build your confidence; don’t be shy. Start with simple sentences, and speak with the English that you already know. Use words and phrases that you know in new situations. Native English speaker are more likely to correct you is you use the wrong word than if you use the wrong grammar. This way of experimenting is helpful with vocabulary and is a great way to get proper feedback. Try to respond to what people say to you in English, even if the person speaking to you is speaking a different language .

 

Make sure your responses are as natural as possible.

Often time’s people will try to translate from their own language, and this takes lots of time not to mention it makes their speech more hesitant. If you forget a word, don’t freak out, it happens all the time. Do what native English speakers do and say things that “fill” the conversation (uh, um). This is better than keeping completely silent, and at least the person will know that you are thinking about what you want to say. You can even just be honest and say, “I forgot the word” the person you are speaking to may be able to help you complete your thought .

 

Don’t speak too fast. When speaking fluent English having a natural rhythm is very important.

If you speak too fast it will be difficult for people to understand you. Try to relax. When you speak at a normal speed you will discover that many pronunciation skills, such as linking between words will happen automatically .

 

Remember to speak fluent  English you should :

1. More practice brings more confidence .

2. Be as natural as possible, relax .

3. Don’t be afraid to make mistakes .

4. Don’t speak too fast .

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲

 

MSDict Concise Oxford English Dictionary v2.11 Java

اين برنامه فرهنگ لغت آکسفورد براي موبايل مي باشد. فرمت برنامه جاوا بوده و بر روي کليه گوشي هاي سازگار نصب مي شود. اين فرهنگ لغت داراي بيش از 240.000 کلمه و 365.000 کلمه مترادف و متضاد مي باشد. برنامه داراي امکان جستجوي آني مي باشد. يعني در حين وارد کردن لغت در زير آن ليست لغات مرتبط نمايش داده مي شود. امکان تغيير اندازه فونت نيز وجود دارد.

حجم فایل : ۴.۶۷ مگا بایت

دانلود

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

...............................................................................................

دیکشنری انگلیسی به فارسی : داشتن یک دیکشنری خوب لازمه بیشتر گوشی ها میباشد,مطمئناً شما هم دیکشنری های زیادی را دریافت و بر روی گوشی خود نصب و امتحان کرده اید اما این بار پیشنهاد ما به شما ديكشنري  فوق العاده قدرتمند PMD است که توسط دو تن از هموطنان عزیزمان تهیه و دارای ویژگیهای خاصی نسبت به بقیه برنامه های مشابه خود است میباشد.


ویژگی های نسخه 2 (جديد ) نرم افزار :
 -
رایگان بودن برنامه
 - شامل بیش از 50000 لغت مختلف انگلیسی به همراه ترجمه دقیق آن
 - نمايش ليست واژگان همراه با قابليت اسکرول ( پيمايش ) که در هنکام تايپ و جستجو به شما کمک ميکند
 - سازگار با بیشترین گوشی ها و وسیله هائی که جاوا پشتیبانی می کند
 - قابليت پشتيباني از زبان فارسی داخلی , بگونه ای که در نمايش کاراکترهای فارسی مشکلی بوجود نمی آيد
 - مستقل از سايز صفحه نمايش

+ ویژگی های ورژن جدید :
- رابط گرافیکی جدید
- اضافه شده قابلیت Touch Screen برای گوشی های دارای این قابلیت و راحتی کار با نرم افزار
- برطرف شدن تعدادی از باگ های نرم افزار

 

لینک دانلود

دیکشنری انگلیسی به فارسی

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
آموزش لغات و دستور زبان انگلیسی سال اول دبیرستان به صورت درس به درس

برای مشاهده معنی لغات دروس کتاب زبان سال اول روی لینک زیر کلیک کنید .

لغات کتاب سال اول

 

برای مشاهده دستور زبان و معنی مکالمات دروس کتاب زبان سال اول روی لینک زیر کلیک کنید .

 

آموزش دستور زبان سال اول

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲

Happy Teacher's Day

 

Every time I reach out ....

You are always there to guide me through the right way .

Want to tell you on teacher's day .....

I am lucky to have a techer like you  .

Happy teacher's day

to you

 

 

 

  ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲
سوالات سال جهارم دبیرستان ( پیش دانشگاهی ) میان ترم و پایانی

 

۱.درس 1 تا 4 (1)

۲. درس 1 تا 4 (2 )

۳. درس 1 تا 4 ( 3 )

۴. درس 1 تا 4 ( 4 )

۵. درس 5 تا 8 ( 1 )

۶. درس 5 تا 8 ( 2 )

۷. درس 5 تا 8 ( 3 )

۸ . درس 5 تا 8 ( 4 )

۹. درس 5 تا 8 ( 5 )

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲
ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : پنجشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۲

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it  beholds, Lets celebrate this blissful New year. 

بیا به سالی که جدید و تازه است خوشامد بگوییم  بیا تک تک لحظه هاش را گرامی بداریم، بیا این سال نو  پربرکت رو جشن بگیریم.

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of  The Season ! Season’s Greetings!

Happy New Year

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

سال نو مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

To your enemy, forgiveness
To an opponent, tolerance
To a friend, your heart
To yourself, respect
Happy New Year
.
پیشنهاد عیدی نوروز
:
برای دشمن خود: بخشش

برای رقیب: تحمل
برای دوستانت: قلبت
برای خودت: احترام
سال نو مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

No Greeting Card To Give …
No Sweet Flowers To Send …
No Cute Graphics To Forward …
Just
A LOVING HEART
Saying
“HAPPY’New Year
.
هیچ کارت تبریکی برایت نمی فرستم

هیچ گل قشنگی نمی فرستم
هیچ نقاشی جالبی نمی فرستم
تنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که میگوید
نوروز مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few.
For You,The Joy
Is Each New Toy;
For Me;
It’s Watching U
.
هدیه سال نو می تواند خیلی چیزا باشد

میتواند چیز خاصی هم نباشد!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتواند لذت آور باشد

و برای من
دیدن تو!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

There is no ideal new year; only the one New Year you decide to
make as a reflection of your values, desires , affections, traditions
Happy Norooz
هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون را

به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی .
سال نو مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

fararesidan nowrooz bastani
yad avare shekooh Irani va yegane yadegare Jamshid jam bar hameye Iranina pak pendar , rast goftar , nik kerdar khojaste bad.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
i hope have all the three for this New Year
.
! Happy New Year
ایمان باعث می شود همه چیز ممکن است،

امید باعث می شود همه چیز کار کند،
عشق باعث میی شود همه چیز زیباتر باشد،
امیدوارم هر سه را داشته باشی برای سال نو.
سال نو مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

You know God arrange for you . . .
12 Months of Love,
52 Weeks Non Stop Fun,
& 365 days of Happiness.
So when you Mixed them all . . .
You will found a Very Happy Year! & I think it’s 1392 My Dear
میدانی خدا برای تو ۱۲ ماه عشق

۵۲ هفته شادی بی وقفه
۳۶۵ روز خوشبختی فراهم کرده
بنابراین وقتی همه را با هم مخلوط می کنی
یک سال خیلی شاد خواهی داشت که فکر کنم ۱۳۹۲ باشد عزیزم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

With all the Rose’s Perfume
& with all the lights in the world
& with all the children Smiles . . .
I Wish U that your all dreams comes True . . .
*HAPPY NEW YEAR *
باشد که تمام گل های سرخ خوش بو باشند

دنیا روشن باشد و از تیرگی ها بهدور و بچه ها لبخند بر لب داشته باشند
امیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندند
سال نو مبارکارسال توسط علی شکوهیان
ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱
قابل توجه همکاران محترم و دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه
نمونه ای از طرح درس سالانه کتاب زبان انگلیسی سال دوم متوسطه جهت استفاده همکاران محترم در این پست گذاشته شده است .
ادامه مطلب...
ارسال توسط علی شکوهیان
مورد توجه دانش آموزان کنکوری

گامی موثر در حل سوالات زبان انگلیسی کنکور

اگر می خواهید در حل سوالات زبان انگلیسی به خصوص در متن های ارائه شده در کنکور موفق باشید و بتوانید به راحتی پاسخ دهید حتما این مقاله را بخوانید .

توصیه می شود این نوشته را به دقت بخوانید و به دوستانتان نیز سفارش دهید .

 

چگونه متن های کنکور را پاسخ دهیم

 

 ارسال توسط علی شکوهیان
 
تاريخ : یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱
امتحانات میان سال  پایه سوم دبیرستان دیماه 1391

۱. سال سوم دبیرستان (1 )

۲. سال سوم دبیرستان ( 2 )ارسال توسط علی شکوهیان

امکانات جانبی

اسلایدر